evde ve konutta haciz

Ev Haczinde Bilinmesi Gerekenler

Ev haczinde bilinmesi gerekenler, borçlu kişinin ödenmemiş borçları nedeniyle icra takibi sonucunda evinde bulunan eşyaların haczedilmesi anlamına gelir. Bu süreç, icra müdürlüğü tarafından yasal süreçlere uygun olarak yürütülür ve borçluya yazılı bildirim yapılmadan başlar. Haciz işlemi, borç miktarına göre belirlenmiş sınırlar dahilinde değerli eşyaları kapsar ve bu eşyaların satılmasıyla borç kapatılmaya çalışılır.  Haciz sırasında borçlunun asgari yaşam standartlarının korunması gereklidir ve bu süreçte yasal hakların ihlal edilmemesi önem taşır. Sonuç olarak, ev haczı süreci karmaşık olabilir ve bu sürece ilişkin detaylar haberimizde.

Ev haczine nasıl gidilir ?

Borçluya icra dairesi tarafımdan gönderilen ilamsız takipte ödeme emri tebliğ edildikten sonra borçlu tarafından takibe 7 günlük süre içerisinde itiraz edilmemesi durumunda icra takibi kesinleşir. Bundan sonraki safha haciz aşamasıdır. Evde haciz Alacaklı veya vekilinin talebiyle İcra ve İflâs Kanunu’na eklenen 79/a maddesi gereğince hakim onayıyla evde haciz işlemi gerçekleşir.

Evde haciz nedir ?

İcra ve İflâs Kanunu 85 maddesinde “Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan menkul malları ile gayri menkullerinden ve alacak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haczolunur.”

İcra ve İflâs Kanunu 82/3 maddesinde “Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine  ait kişisel eşya aile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyası…”

Yukarıda da kanun koyucu belirttiği üzere borçlunun borca yeter miktarda malının haczedilmesi mümkündür. Ancak evde yani konutta ev haczine ilişkin “28/3/2023 tarihli ve 7445 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle bu bentte yer alan “bireyleri içinlüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri” ibaresi“bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyası” şeklinde değiştirilmiştir.” 

Yani 28/03/2023 tarihinden önce birden fazla eşya olması durumunda haczin mümkün iken, yasa değişikliği sonucu yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere konutta kişisel eşya ve ailenim ortak kullanıma hizmet eden tüm ev eşyalarının haczi mümkün değildir. Ancak konutta yani evde para, altın, gümüş, değerli taş, antika, süs eşyası, kıymetli evrak olması durumunda haczinin ve muhafazasının yapılabilmektedir.

Konutta haciz nedir?

İcra ve İflâs Kanunu’na eklenen 79/a maddesinde belirtildiği üzere, 28/03/2023 tarihinde yapılan değişiklikle konutta haciz talep edilmesi durumunda İcra Mahkemesine konutta haciz için dosyayı İcra Mahkemesine gönderir. İcra Mahkemesince konutta hacze onay verilmesi durumunda konutta haciz işlemi gerçekleştirilmesi işlemidir.

Konutta haciz uygulanması nedir?

İcra Mahkemesinin konutta hacze onay vermesi durumunda kararının infazı için İcra Dairesince İcra Müdür Yardımcısı veya görevlendireceği İcra Memuru tarafından borçlunun konutunda haciz işleminin uygulanmasıdır.

Evde hangi eşyalar haczedilir?

Yazımızda belirttiğimiz üzere evde hangi eşyalarının haczinin mümkün olduğu, İcra ve İflâs Kanunu 82/3 maddesinde düzenlenmiştir. Yukarıda detay “Evde Haciz Nedir?” sorusunda cevaplandırılmıştır.  bknz

Hangi ev eşyaları haczedilebilir ?

İcra ve İflas Kanun’da yapılan değişiklikler sonrası hangi ev eşyaları haczedilebilir hususu merak konusu. İcra ve İflas Kanunun da yapılan değişiklikler sonrası önceden evdeki iki eşyadan birinin haczi mümkün iken. Son yapılan değişiklik ile borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine  ait kişisel eşya aile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyasının haczi mümkün olmadığından kanun koyucu bahsetmiştir. Evde altın, para, kıymetli evrak, antika ve süs eşyası olması halinde haczedilebilmesi mümkündür.

Üstüme bir şey yok haciz gelir mi ?

Borçlunun menkul ( taşınır), gayrimenkul (taşınmaz), maaş, banka hesapları ve mirastan intikal edecek olan taşınır ve taşınmaz haczinin mümkün olduğu bunların dışında haciz esnasında borçlunun üzerinde veya evde altın, para, kıymetli evrak, antika ve süs eşyası olması durumunda haciz işleminin gerçekleşmesinin mümkün olabileceği gibi hiç bir şey olmasa bile ev haczine gelinebilir. Kanuni olarak herhangi bir engel yoktur.

Evdeki altın haczedilir mi ?

Yukarıda da bahsedildiği , yazımız bir bütün olarak okunduğunda konutta haczinin hangi durumlarda mümkün olduğu veya nelerin haczinin mümkün olduğu açıklanmıştır. İİK m.82/3 gereği konutta veya borçlunun üzerinde altın olması durumunda haczinin ve muhafazasının mümkün olduğu tek başına haciz edilmesinin yeterli olmadığı ve aynı zamanda fiili olarak muhafaza altına alınabilir. Örnek vermek gerekirse daha açık ifadeyle, İcra memuru hacze geldi. Borçlunun üzerinde altın, altın bilezik veya kolye, vb. olması durumunda haczinin mümkün olduğu, şayet hacze ilişkin bir itirazın olması durumunda hazır bulunan kişi istihkak iddiası varsa icra memuruna beyanda bulunabilir.

Ev Haczinde Bilinmesi Gerekenler
ev haczi ve konut haczi nedir ?

Maaşta haciz olması ev haczine engel midir ? – Maaş haczi İcrayı durdurur mu ?

İcra ve İflâs Kanunu 85 maddesinde “Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan menkul malları ile gayri menkullerinden ve alacak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haczolunur.”

Yukarıda kanun maddesinde belirtildiği üzere borçlunun borca yeter miktarda haczinin mümkün olduğundan bahsedilmiştir. Yani borçlunun maaşının 1/4 kesilmesi icrayı durdurmayacağı gibi, evde yani konutta haciz işlemi yapılmasına engel değildir. Yukarıda yine nelerin haczin mümkün olduğu ” Evde haciz nedir” başlığında açıklanmıştır. bknz.

Tebligat gelmeden ev haczine gelinir mi ?

Ev haczinde sıkça sorulan sorulardan biri “Tebligat gelmeden ev haczine gelinir mi? ” şeklinde olmaktadır. Haciz işlemleri, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren başlar. Tebligat Kanunu açık bir şekilde tebligatın hangi yolla, nasıl yapılacağını belirtmiştir. Tebligat bizzat borçluya yapılabileceği gibi aynı konutta yaşayan kişiye yapılabileceği veya konutta kimse bulunmaması durumunda T.K. 21/2 göre muhtara ödeme emri tebliğ edilmiş olması durumunda borçluya ödeme emri tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğ işleminde yasal süreler başlar. Yasal süreler dolduktan hakim onayıyla evde haciz yapılması mümkün hale gelir. ” Evde Haciz nedir?” konu başlığından haczin hangi durumlarda yapılabileceği açıklanmıştır.

İhtiyati haciz kararı mevcut ise, mahkemeden tedbir mahiyetinde olan İhtiyati haciz kararı gereğince ödeme emri tebliğ edilmeden ve İcra Mahkemesince hakim onayı olmadan evde haciz yapılması münkündür. ” Evde Haciz nedir?” konu başlığından haczin hangi durumlarda yapılabileceği açıklanmıştır.

Ev haczi kalktı mı ?

İcra ve İflâs Kanunu’na eklenen 79/a maddesi, 28/03/2023 tarihinde yapılan değişiklikle konutta haciz talep edilmesi durumunda İcra Hakiminin onayına bırakılmıştır. Konutta haciz, hakim kararı ile bu tarih itibariyle yapılabilmektedir. Yani, ev haczi kalkmadı mı, sadece evde hacizle alakalı ortak kullanım eşyasından birden fazla olması durumunda daha pahalı, lüks olan eşyanın haczi mümkün iken 28/03/2023 tarihinde yapılan değişiklik ile ortak kullanım eşyalarının tümünün haczi mümkün değildir. Evde altın, para, kıymetli evrak, antika, süs eşyasının haczi mümkündür.

Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir