Yargıtay kararı

Haciz İşlemleri Güncel Yargıtay Kararları

Giriş

Güncel Yargıtay kararları haciz işlemleri hakkında önemli bilgiler sunmakta ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususları vurgulamaktadır. Haciz işlemleri, alacaklıların borçlularından alacaklarını tahsil etmeleri amacıyla başvurdukları yasal bir süreçtir ve bu süreçte Yargıtay’ın kararları büyük önem taşır. İşte son dönem Yargıtay kararlarından bazı önemli hususlar:

1- Örnek 7 ödeme emrinin 08.08.2014 tarihinde borçluya tebliğ edildiği, alacaklı tarafından yasal sürede 27.08.2014 tarihinde haciz talep edildiği ancak borçlunun haczi kabil malı olmadığından haciz işleminin uygulanamadığı görülmektedir. Bu durumda alacaklı tarafından süresinde haciz talep edilmiş olmakla İİK.nun 78/4. maddesine aykırı olarak dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi doğru değildir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No : 2016/24376 Karar No : 2017/15174

2- İİK 78. madde haciz müessesi düzenlenmiş olup HACİZ İSTEME HAKKI ALACAKLIYA AİTTİR. Müdürlüğün resen ya da BORÇLUNUN TALEBİ ÜZERİNE HACİZ YAPMA YETKİSİ YOKTUR.

  İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi Dosya no: 2019/458 Karar No:2020/457 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2020/3831 Karar No: 2020/7220

atgv haciz

 

 

3-HACZİN AMACI, borcun tahsilinin sağlanması olup borçluyu taciz etmek ya da baskı kurarak ödemeye zorlama maksadıyla haciz yapılmamalıdır. … Borçlunun Yaşamını Sürdürebilmesi İçin Gerekli Olan Her Türlü Eşya Lüzumlu Eşya Olarak Kabul Edilmelidir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2015/30939 Karar No: 2016/8773

4-Maden Kanununda maden işletme ruhsatının haczedilemeyeceğine dair bir düzenlemeye yer verilmemiş aksine, yasa maddelerine göre MADEN İŞLETME RUHSATININ devredilebileceği, ipotek edilebileceği, İCRA DAİRESİNCE SATIŞININ YAPILABİLECEĞİNDEN İŞLETME RUHSATI ÜZERİNE HACİZ KONULABİLİR.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/31559 Karar No : 2012/17390

5-1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 164/son fıkraya göre “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez”

Vekilin borcundan dolayı;ücreti vekalet alacağına konulan hacizde isabetsizlik yoktur.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No: 2018/14325 Karar No: 2018/10277

6-Asansör ve eklentileri 4721 sayılı Kanunun 684. maddesi gereğince taşınmazın bütünleyici parçası olup, MÜSTAKİL OLARAK HACZEDİLEMEZ.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No: 2016/9476 Karar No: 2017/2031

7-Borçlunun maaş haczinin İ.İ.K’nun 355 ve devamı maddelerine göre yapılması gerekir. İİK’nun 89.maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilmek suretiyle maaş haczi yapılamaz.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi Dosya No: 2019/961 Esas Karar No:2019/2598 Karar Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/2203 KARAR NO: 2020/9943

8-Maaş ve ücret üzerinde birden fazla haciz varsa, bunlar sıraya konur ve sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sondaki haciz için kesintiye geçilemez. Maaş ve ücret haczine iştirak İİK’nun 83. maddesinde düzenlenmiş olup, kanun koyucu, hacze iştiraki kabul etmemiştir. MAAŞ HACİZLERİNDE, HACZİ ÖNCE YAPANIN KESİNTİSİ BİTMEDEN SONRAKİ HACİZLER İÇİN KESİNTİ YAPILAMAZ.

Yargıtay 12. Hd. Esas No:2019/9725 Karar No: 2020/5359

9-Maaş üzerindeki haczin durdurulması talebinin haczin kaldırılması anlamına geleceği hukukumuzda maaş üzerindeki haczin durdurulmasi şeklinde hukuki bir terimin mevcut olmadiği,bu sebeple alacaklı vekilinin 12/01/2017 tarihli talebinde yer alan emekli maaşı üzerindeki haczin durdurulmasi talebi ile haczin kaldırılmasının talep edildiğinin kabulü gerekir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2017/8288 Karar No  : 2018/1166

10-İİK’nın 89. maddesinde düzenlenen usul tamamlanmadan, üçüncü kişiye tebliğ edilen birinci haciz ihbarnamesine ve ikinci haciz ihbarnamesine itiraz edilmemesi nedeniyle, icra dairesince, anılan ihbarnamede yazılı paranın üçüncü kişiye çıkarılan muhtıra ile istenilmesi mümkün değildir. Böyle bir durumda, üçüncü kişiye 89/3 haciz ihbarnamesi gönderilmelidir.

Bu prosedür tamamlanmadan alacak tutarının dosyaya gönderilmesi istenemez.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No : 2019/716 Karar No : 2019/2278

11-İcra İflas Kanununda, maaş ve ücret haczi, 355 ve 356. maddelerde düzenlenmiş olup, maaş ve ücret haczi için farklı bir usul öngörülmüştür.

Anılan düzenleme, 89. maddeye göre özel bir düzenleme olduğundan maaş haczi konusunda 89. madde hükümleri uygulanamaz.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No   : 2016/307 Karar No: 2016/12977

12-Haciz ihbarnameleri gönderilen icra takip dosyalarında haczedilen paranın kendi dosyalarına gönderilmesinin istenmesi halinde ; üçüncü kişi bankanin yapması gereken nezdindeki parayı ilk haciz müzekkeresinin gönderildiği dosyaya göndermek ve diğer dosyalara paranın gönderildiği icra dosyasını bildirmekten ibarettir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2014/1043 Karar No:2014/4672

13-İİK 89/1 (7 gün itiraz)

İİK 89/2 (7 gün itiraz)

İİK 89/3 (15 gün ödeme veya menfi tespit davası açma, 20 gün içinde dava açtığına dair belgeyi dosyaya sunma)

Yargıtay 12.H.D.nun 24/02/2015 tarih 2015/1628 E. 2015/3746 K. sayılı ilamı

İİK’nun 89. maddesinde düzenlenen “haciz ihbarnamesi” gönderilmesi alacaklının talebi ile icra müdürlüğünce yerine getirilmesi gereken bir müessese olup, icra memurunun burada taktir hakkı yoktur.

14-İcra memurunun haczedilen malların niteliği ve alacaklının istemine göre kıymet takdirini bilirkişi aracılığıyla yaptırabileceği, dolayısıyla malların KIYMET TAKDİRİNİ YAPMAKSIZIN HACZETMESİNDE yasaya aykırı bir yön olmadığı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi Esas No:2019/1316 Karar No:2019/3016 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2020/532 Karar No:2020/8750

15-Alacaklının yeniden haciz konulması talebi üzerine tesis edilen 21/05/2014 tarihli haciz sonrası yeniden kıymet takdiri yapılması gerekirkenDÜŞMÜŞ HACZE DAYALI OLARAK BELİRLENEN KIYMET TAKDİRİ BİR HÜKÜM VE SONUÇ DOĞURMAZ

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi Esas No:2019/2735 Karar No :2019/3137 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2020/989 Karar No:2020/5535

16-Davacı 3.Kişinin Şikayete Konu Taşınmazın Tapu Kaydında Görünen 20.000-tl Bedelli Haciz Miktarından Sorumlu Olduğu, Haciz Miktarı, Faiz Ve Masraflarını Ödediği Takdirde Buna İlişkin Tapu Kaydında Görülen Haciz Şerhinin Kaldırılmasını İsteyebileceği.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2020/4734 Karar No:2021/430 

17-Taksim edilmemiş miras Anonim ve limited şirketlerde borçlunun payı şirkete tebliğ veya fiilen haciz işlemi ile gerçekleşir. Şirket pay defterine işlenir. Ticaret siciline bildirilir.

Borçlunun kendi adına tescil ettirmediği mülkiyet veya diğer haklar tescili hk.

 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No: 2020/5278 Karar No:2020/9012

18- “….Ancak yasada para alacağı üzerine konulan haczin ne kadar süreyle mevcudiyetini koruyabileceği yönünde bir açıklık bulunmadığından İİK’nin 106. maddesinde menkul mallar için öngörülen altı aylık (güncel 1 yıl )sürenin para alacakları yönünden hacizden itibaren paranın istenmesi için gerekli azami süre olarak kıyasen uygulanması gerekmektedir.”

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2016/5993 Esas, 2019/4155 Karar.

KAYNAK : Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı – Haciz İşlemleri İcra Modülleri Slayt 2024 ve e-uyar

Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir