maaş haczi nedir

Maaş Haczi Nedir ve Süreci Nasıl İşler ?

Maş haczi nedir

Maş haczi, hakkında icra takibi başlatılan borçluların haciz safhasında karşı karşıya kalabileceği bir durum olup, icra takibi kesinleştikten sonra borçlunun dosya borcunu ödememesi durumunda maaş haczi uygulanması mümkün olmaktadır. Maaş haczi, bir borcun ödenmemesi durumunda alacaklının icra dairesinden maaş haczi uygulanmasını talep etmesi durumunda, icra dairesi tarafından işverene maaş haczi konulması yönünden tebligatı tebliğ eder. Bu işlem, icra dairesi aracılığıyla gerçekleştirilir ve borçlunun İcra ve İflas Kanunu Madde 83/2 gereğince maaşının ¼ kadar kısmı haczedilmesi amaçlanmaktadır. Bu yazımızda, maaş haczi nedir, maaşın ne kadarına haciz gelir, icra maaş kesintisi, ve maaş haczi ile borç biter mi gibi sorulara yanıt bulacaksınız.

Maaş Haczi Nedir?

Maaş haczi, Alacaklının talebiyle, icra dairesince borçlunun işyerine maaşının ¼ kadar kısmının haciz edilmesi uygulanmasıdır. Cebr-i icra süreci olması nedeniyle borcunu ödemeyen borçlunun, maaşına haciz konulmasını işverenden icra dairesi emreder. Borçlu tarafından ödenemeyen borçlar için çalışanın maaşından genellikle maaşının ¼ oranı kadarıyla kesinti yapılır. İşveren tarafından yapılan kesinti, icra dairesi hesabına aktarılır. İcra Dairesi’de takip açılışında alacaklının bildirmiş olduğu banka hesabına gerekli harçlar kesildikten sonra parayı aktarır.

İcra Maaş Kesintisi Nasıl İşler?

Alacaklı, borcun ödenmemesi durumunda icra takibi başlatarak, borçlunun çalıştığı iş yerine maaş haczi talebinde bulunabilir. İşveren, icra müdürlüğünden gelen maaş haczi müzekkeresini, çalışanının maaşından ¼ oranında kesinti yapar ve bu tutarı gelen maaş haczi müzekkeresinde yazılı olan icra dairesi İBAN numarasına gönderir. İcra dairesi de gelen tahsilatı alacaklının icra müdürlüğü’ne bildirdiği hesabına gönderilir.

Maaşın Ne Kadarına Haciz Gelir?

maaşın ne kadarına haciz gelir
maaşın ne kadarına haciz gelir

Maaş haczi uygulamasında, borçlunun maaşının tamamına el konulması söz konusu değildir. Borçlunun yaşam standartlarının korunması ve asgari geçim şartlarının sağlanması amacıyla, haciz işlemi için belirlenmiş olan yasal sınırlamalar bulunmaktadır. İcra ve İflas Kanunu’na göre, Madde 83/2 ”Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez. “ denilmektedir.

Birden fazla maaş haczi gelirse ne olur ?

İcra ve İflas Kanu’nun 83. Maddesi’nde belirtildiği üzere, “ birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sıraya önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez” kanun amir hükmündedir. Kanun maddesinde de belirtildiği üzere, borçlunun maaşında birden fazla maaş haczi halinde, maaşa ilk haciz koyan alacaklının alacağı bitmeden diğer alacaklının ödenmesinin başlamanın mümkün olmadığı, burda tek istisna nafaka ödemelerinde aylık nafakanınn önceliği olduğunun unutulmaması gerekir.

 

Haciz Oranları Nasıl Belirlenir?

Haciz oranları, İcra ve İflas Kanun’da açık bir şekilde belirtilmiştir. İİK. 83/2 gereğince, maaşının dörtte biri haczedilmesi mümkün diye bahsetmektedir. Borçlunun maaşının ne kadarının haczedilebileceğini  yukarıda belirtilmiştir. Borç bitene kadar kesinti yapılmasına işveren devam etmesi gerekir.

Maaş Haczi İle Borç Biter Mi?

Maaş haczi uygulaması, borcun tamamının ödenmesine kadar devam eder. Her ay düzenli olarak yapılan kesintiler, borcun ana para ve faiz tutarlarının azaltılmasına yardımcı olur. Borç bitene kadar, işveren tarafından maaştan kesinti yapılmasına devam edilmesi gerekir. İcra dairesi, borcun bitmesi durumunda maaş haczi fek müzekkeresini işverene gönderir. Gelen maaş haczi fek müzekkeresi sonrası kesinti biter. Maaşta, birden fazla maaş haczi olması durumunda bir sonraki sıradaki icra dairesine kesinti yapılmaya devam eder.

Maaş Haczi Süreci Nasıl İşler?

Maaş haczi işlemi, alacaklının icra dairesine başvurması ve icra takibinin kesinleşmesi süresi ile haciz safhası başlatılır. Borçlunun maaşının haczedilmesi için izlenen adımlar şunlardır:

Alacaklının Talebi

Alacaklı, ödenmeyen borç için icra dairesine başvurarak maaş haczi talebinde bulunur. Talep, borçlunun çalıştığı kuruma resmi bir tebligatla bildirilir.

İcra Dairesi Kararı

İcra Dairesi, icra takibinin kesinleştiğini, takibin yasal süreler içerisinde kesinleştiğini dosyadan anladıktan sonra maaş haczine karar verir, işverene tebligat gönderilir.

İşverene Bildirim

İcra Dairesi Maaş haczi tebligatı, borçlunun çalıştığı iş yerine gönderilir ve işveren, borçlunun maaşından belirli bir miktarın kesilerek İcra Müdürlüğü hesabına aktarılmasını sağlamakla yükümlü kılınır.

Maaş Kesintisi

İşveren, maaş haczi müzekkeresi gereği borçlunun maaşından ¼ oranında kesinti yapar. Kesilen tutarı, icra dairesinin bildirmiş olduğu, banka hesabına öder.

Borcun Kapanması

Borç miktarının tamamı ödendiğinde, haciz işlemi sona erer ve maaşında başkaca haciz olması durumunda bir sonraki sıradaki icra dairesine kesintiler gönderilmeye devam eder.

İcra Maaş Kesintisi İşlemleri

İcra maaş kesintisi işlemleri, borçlunun maaşından haciz işlemi yapılmasını içerir. İşlem, alacaklının talebi üzerine icra dairesi tarafından başlatılır ve işveren bu sürecin bir parçası haline gelir.

İşverenin Rolü ve Sorumlulukları

İşveren, icra dairesinden gelen haciz talebini yerine getirmekle yükümlüdür. İşverenin, çalışanının maaşından yasal sınırlar dahilinde kesinti yapması ve bu tutarı İcra Müdürlüğü’nün bildirmiş olduğu hesaba göndermesi gerekir. İşveren maaş haczinde yasal kesintileri yapmaması durumunda İİK. 355 ve İİK. 356 gereği kesinti yapılmayan kısım kadarıyla borçtan sorumlu olur. Hakkında haciz işlemi başlatılır.

Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul:
Madde 355 – Devlet işlerinde veya hususi müesseselerde bulunan borçlu memur veya
müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden kesilmesi için icra dairelerinden yapılacak tebligatın
kanuni muhatapları haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücreti miktarını nihayet bir hafta
içinde bildirmeğe ve borç bitinceye kadar icra dairesinin tebligatı mucibince haczolunan miktarı
tevkif edip hemen daireye göndermeğe mecburdurlar.
Memurun maaş, ücret veya memuriyetinde yahut başka bir şubeden maaş almağı mucip
olacak surette vukubulacak tebeddülleri ve hizmetine nihayet verildiği takdirde bu keyfiyeti de
malmemuru veya daire amiri yahut hususi müesseselerin kanuni muhatapları derhal icra dairesine
bildirmeğe ve ikinci halde haciz muamelesinden o şube veya amirini haberdar etmeğe mecburdur.
Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler:
Madde 356 – Yukardaki madde hükümlerine riayet etmemiş olanların kesmedikleri veya
ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra
dairesince maaşlarından veya sair mallarından alınır.
Bunların borçluya kanun hükümleri dairesinde rücu hakkı vardır.
Yukarki madde hükümlerine riayet etmiyen her hangi bir memur veya amir hakkında
istenecek malümatın icra dairesine hemen verilmesi bunların mensup olduğu dairenin vazifesidir

Maaş Haczi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Maaş haczi süreci hakkında merak edilen bazı noktalar şunlardır:

  • İşveren maaş haczi geldikten sonra ne yapması gerekir ?

Maaş haczi tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde icra dairesine cevap vermesi gerekir.

  • Borçlu maaş haczine itiraz etme hakkı var mıdır ?

İcra takibi kesinleştikten sonraki aşamada, borçlu maaş haczine itiraz etme hakkı yoktur.

Sonuç

icra müdürü haber
icra müdürü haber

Maaş haczi, borçlu hakkında takibi kesinleşmesi durumunda bir sonraki safha haciz safhasıdır. Alacaklının talebiyle, İcra dairesi borçlunun işyerine maaş haczi müzekkeresi tebliğ eder. İşveren de tebligatı aldıktan sonra maaş haczine cevap verip, maaştan kesinti yapmaya başlar. Kesintiler İcra Müdürlüğü hesabına yatırır. İcra Müdürlüğü de gelen parayı Alacaklının hesabına gönderir.

 

Maaş haczi ile alakalı sorularınızı ve sorunlarınızı yazabilirsiniz.

Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir