emekli maaşına haczi kaldırma

Emekli maaşına icra gelir mi ?

Emekli maaşına icra işlemi uygulanıp uygulanamayacağı konusu, Türkiye’de belirli yasal düzenlemelere tabi olup, belirli şartların varlığına bağlıdır. Emekli maaşına icra kural olarak mümkün değildir. Şayet borçlu icra takibinin kesinleştikten sonra emekli maaşına haciz konulmasına muvafakat vermesi durumunda emekli maaşına haciz konulması mümkün olacaktır.

Emekli maaşına haciz mümkün mü ?

Emekli maaşına haciz icra dairesinden doğrudan konulması mümkün değildir. İcra takibi kesinleştikten sonra borçlu emekli maaşı haczine muvafakat vermesi durumunda haciz mümkündür.

Banka emekli maaşına bloke koyabilir mi ?

Banka tarafından borçlu ile aralarında yapılan sözleşmelerde takas ve mahsup hakkını kullanarak emekli maaşına haciz koyabilmesi mümkündür. Tabii ki doğal olarak tarafların itiraz hakkı bulunabilir.

Emekli maaşına haciz konulabilir mi ?

Emekli maaşına haczi Sosyal Sigortalar Kanunu ve İcra İflas Kanunu’nda aşağıda belirtilen yazılı maddelerde açıklandığı üzere doğrudan haciz mümkün değildir.

Emekli maaşına haciz konulamaz maddesi nedir ?

5510 sayılı Yasa’nın 93. maddesinde; “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.” hükmü yer almaktadır. 28.2.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 sayılı Kanun’un 32. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 93/1. maddesine eklenen fıkra ile; “Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilir.” hükmü getirilmiştir. Buna göre muvafakatin geçerli olması için borçlu hakkındaki icra takibinin kesinleşmiş olması yeterlidir. Bu düzenleme usule değil esasa ilişkin olup, İİK’nın 83/a maddesi karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle uygulanır.

Emekli maaşına icra

Emekli maaşına haciz var mı ?

İcra ve İflas Kanunu’nun 83/a madddesi gereğince emekli maaşına haciz mümkün değildir. Borçlu emekli maaşına haciz konulmasına dair muvafakat mevcut değilse haciz konulamaz. Maaş haczi nedir ? sorularınıza sitemizden ulaşabilirsiniz.

Emekli maaşına haciz gelirse ne yapmalı ?

Borçlu, emekli maaşına haciz gelmiş ve borçlunun emekli maaşına haciz konulmasına dair muvafakatı yoksa emekli maaşında bulunan haczin kaldırılması için dilekçe ile icra dairesine başvuru yapması gerekir.

Emekli maaşına haciz muvafakat örneği

 

 

Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir