yargıtay kararı

istihkak davalarına ilişkin Yargıtay Kararı (Güncel 2024 )

İstihkak davaları, borçlunun elinde bulunmayan ve başkasına ait olduğu iddia edilen malların haczedilmesi durumunda, bu malların borçluya değil, gerçek sahibine ait olduğunun ispat edilmesi için açılan davalardır. Yargıtay kararları, bu tür davalarda yol gösterici olabilir. İşte istihkak davalarına ilişkin güncel Yargıtay kararları sizlerle, faydalı olması temennisiyle.

Kelime anlamı olarak istihkak; hak istemek; hak ediş; bir şey üzerinde hak iddiasında bulunmak anlamına gelmektedir.

İstihkak İddiası; Haczedilen bir mal üzerinde, alacaklı ve borçlu dışındaki üçüncü bir kişinin, mülkiyet veya rehin hakkı gibi hak sahibi olduğunun ileri sürülmesine, istihkak iddiası denir.

İstanbul BAM 12. Hukuk Dairesi 2022/1358 E. 2023/1772 K.

İstihkak davalarında davanın kabulü ile haczin kaldırılmasına dair kararların infazı için kararın kesinleşmesinin gerektiği ancak takibe konu ilamda davanın konusuz kalması nedeni ile karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş olmakla kararın infazı için kesinleşmesi gerekmediğinden mahkeme kararı usul ve yasaya uygun olmakla yerinde bulunmayan istinaf talebinin reddine karar vermek gerekir.

Onama 12.HD. 2023/7161 E. 2024/3883 K.

 

yargıtay kararı

1- Yargıtay 12.H.D.nin 25/02/2013 tarih 2012/29667 E. 2013/5686 K.

HGK’nun 24.09.1997 tarih 1997/15-461 E. 1997/729 K.;

HGK’nun 13.06.2001 tarih ve 2001/12-461 E. 2001/516 K.

HGK’nun 31.03.2004 tarih ve 2004/12-198 E. 2004/183 K. sayılı kararları).

İstihkak iddiasını ileri sürme hakkı (yetkisi) kural olarak borçluya ve istihkak iddiası sahibi üçüncü kişiye tanınmıştır. (İİK 96. Madde)

2-Tüzel kişiyi veya gerçek kişiyi temsil yetkisi olmayan kişinin yaptığı iddia, geçerli bir istihkak iddiası sayılmaz.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas No :2020/1303 Karar No:2020/4335

3-Haciz sırasında üçüncü kişi yararına istihkak iddiasında bulunan Sadık S…’ın ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ÇALIŞANI OLDUĞU, anılan şahsın, üçüncü kişi yararına istihkak iddiasında bulunmaya yetkili olmadığı sabittir. Üçüncü kişi tarafından hacizden itibaren İİK’nin 96/3. maddesinde belirtilen 7 günlük süre içerisinde yapılmış bir istihkak iddiası da bulunmamaktadır. Bu durumda, üçüncü kişi tarafından usulüne uygun yapılmış bir istihkak iddiasının bulunmadığının kabulü gerekmiştir.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Esas no:2016/19097 Karar No:2019/11403

4-Talimat İcra Dairesinin İstihkak İddiası Hakkında Uygulanacak Prosedür Açısından Karar Verme Yetkisinin Bulunmadığı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi Dosya No:2019/144 Karar No: 2019/2238 Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No:2020/1568 Karar No:2020/9331

Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir