banka maaş hesabına haciz bloke konulamaz

Maaş hesabına haciz bloke konulamaz

Maaş hesabına haciz konusu, birçok çalışan için kritik bir öneme sahiptir. Çalışanların haklarını ve yasal durumlarını korumak adına, maaş hesaplarına haciz konulup konulamayacağına dair net bir bilgiye sahip olmak gerekmektedir. İlgili yasalar ve düzenlemeler, maaş hesaplarına haciz konulmasının genellikle mümkün olmadığını belirtmektedir. Ancak bu durumun bazı istisnaları olabileceği gibi, farklı koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini de unutmamak gerekir.

Bu makalede, maaş hesaplarına haciz konulmasının yasal boyutlarını, uygulamada karşılaşılan sorunları ve çalışanların bu konudaki haklarını ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Özellikle son dönemde artan haciz talepleri ve bankaların uygulamaları ışığında, çalışanların maaş hesaplarının güvende olup olmadığını ve hangi durumlarda maaş hesaplarına haciz konulabileceğini irdeleyeceğiz.

Amacımız, çalışanların maaş hesaplarının korunması ve olası haciz işlemleri karşısında bilinçli hareket etmelerini sağlamaktır. “Maaş hesabına haciz” konusuyla ilgili detaylı bilgileri ve yasal dayanakları incelemek için doğru yerdesiniz.

İcra Müdürlüğünce ilgili bankalara İİK’nın 89/1. maddesi gereğince gönderilen haciz ihbarnamesinde “maaş hesabı hariç “ haciz uygulanmasının istendiği lakin bankalar tarafından vatandaş bu durumda defalarca mağdur edildiği, borçlunun maaş hesabına da haciz koyduğu bilinmektedir.

Borçlunun maaş ve ücretinin haczi İİK’nun 355 ve devam eden madde hükümlerine göre yapılır. İİK’nun 355.maddesine göre, icra müdürü borçlunun çalıştığı işyerine maaş ve ücretin haczedildiğine dair bir haciz yazısı yazar. Haciz yazısını alan işveren bir hafta içinde haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücretinin miktarını icra dairesine bildirmeye ve borç bitinceye kadar icra dairesinin haciz bildirimine göre haczolunan miktarı borçlunun maaş veya ücretinden keserek hemen icra dairesine yatırmaya mecburdur. Aksi halde İİK’nun 356.maddesi gereğince kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından ve sair mallarından alınır. Bu durumda, İİK.nun 355.maddesi hükümlerine riayet etmeyenlerin sorumluluğu, İİK.nun 356.maddesine göre, kesinti yapılmayan miktar ile sınırlıdır.  Bu itibarla, Maaş hesabına haciz bloke konulamaz

Maaş hesabına haciz

Maaş hesabına haciz konulamaz

Borçlunun almakta olduğu maaşına ilişkin banka hesabı maaş hesabı olması ve bu şekilde banka nezdinde tanımlı olması halinde haciz konulması mümkün değildir. Maaş ve ücret haczi işlemleri İİK.nun 89.maddesine göre değil, İİK.nun 355 ve sonraki maddelerine göre yürütülür. Öte yandan, İİK’nın 83/2 maddesi “ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez” hükmünü içermektedir.  Yukarıda sebepleri açıklandığı üzere borçlunun banka hesabı tanımlı olarak maaş hesabı ise hesaba haciz konulamaz.

Maaş hesabına bloke konulamaz Yargıtay kararı

Maaş hesabına bloke konulamaz.

Maaş hesabına konulan haczin kaldırılması

Maaş hesabına haciz itiraz dilekçesi

İSTANBUL ………. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
İLGİ              : …………… sayılı dosyanız.
Yukarıda esas numarası yazılı dosyada borçlu olarak bulunmaktayım. İK’nın 89/1. maddesi gereğince gönderilen haciz ihbarnamesinde “maaş hesabı hariç ” olduğu İcra dairesince bildirilmesine rağmen Ziraat Bankası/ Sapanca Şubesinde bulunan ………. İBAN numaralı maaş hesabıma haciz ve bloke konulmuştur. Maaş ve ücret haczi işlemleri İİK.nun 89.maddesine göre değil, İİK.nun 355 ve sonraki maddelerine göre yürütülür. Öte yandan, İİK’nın 83/2 maddesi “ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez” hükmünü içermektedir.  Yukarıda sebepleri açıklandığı üzere borçlunun banka hesabı, maaş hesabı ise hesaba haciz konulamaz.
Bu itibarla, bu dosyamıza şamil olmak üzere maaş hesabıma konulan haciz ve blokenin kaldırılmasını talep ederim.
Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.30/05/2024
Borçlu 
İsim ( TC)
imza
EK: Kimlik Fotokopisi

banka maaş hesabı haczine itiraz dilekçesi pdf indir

banka maaş hesabı haczine itiraz dilekçesi word indir

Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir