yargıtay kararı

Uyapta okunarak öğrenme tebliğ yerine geçer (Güncel Karar 2024)

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2023/45 E. 2023/6931 K. Sayılı ilamında icra müdürlüğünün ret kararının UYAP aracılığı ile okuyarak öğrenmiş olduğu bahisle 7 günlük şikayet süresi geçirdiğine dair karar verdim. Buna ilişkin karar örneği aşağıda belirtilmiştir.
Özet: Şikayete konu icra müdürlüğünün ret kararını ise şikayetçi vekili 24.09.2021 günü saat 10.38’de UYAP’tan okuyarak öğrenmiştir. 7 günlük şikayet süresi geçirildikten sonra mahkemeye başvurulduğu anlaşılmıştır. Bu durumda şikayet süresi geçtiğinden reddine karar verilmesi gerekir.
T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
   Y A R G I T A Y   İ L A M I
ESAS NO : 2023/45
KARAR NO: 2023/6931
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 03.11.2022
NUMARASI : 2022/1497-2022/2203
DAVACI : *******
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ****** tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetçi, taraflar arasındaki takip alacağına başka icra dosyalarından konulan hacizlerin “alacağın ilama dayalı olup, İİK’nın 82/11. maddesi kapsamında olduğu ” gerekçesi ile kaldırılması talebinin reddine ilişkin icra memuru işleminin ve diğer dosyalardan konulan hacizlerin kaldırılması şikayetinde bulunmuştur.
İlk Derece Mahkemesince “… Haciz yazısının İİK’nın 82/11. maddesinde düzenlenen maddi tazminat dışındaki manevi tazminat alacağı yönünden uygulanabilir olduğu ” gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.
İlk Derece Mahkemesinin kararı şikayetçi tarafından istinaf edilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi “… uyuşmazlığın şikayete konu takip dosyasındaki alacağa başka icra müdürlükleri dosyaları üzerinden konulan hacizlerin İİK’nın 82/11. maddesi gereğince kaldırılması istemine ilişkin şikayet olduğunu, hacizlerin kaldırılması talebinin değerlendirilmesinde yetkili icra müdürlüğünün haczi koyan icra müdürlüğü olup, yetkisiz icra müdürlüğüne yapılan talebin reddinin yerinde olduğu ” gerekçesi ile ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak, şikayetin bu gerekçe ile reddine karar vermiştir.
Şikayetçinin, haciz kaldırma talebini reddeden memur işlemini şikayeti ile İİK’nın 82/11. maddesine dayanarak yaptığı haczedilemezlik şikayeti ayrı ayrı 7 günlük süreye tabidir.
Şikayet süresi, hak düşürücü süre olup, yargılamanın her aşamasında, kanun yolu incelemesi dahil mahkemece re’sen gözetilmek zorundadır.
Somut uyuşmazlıkta, şikayetçi vekili 22.09.2021 tarihli dilekçesi ile hacizlerin kaldırılması talebinde bulunmuştur.
Dosya alacağına konulan hacizleri en geç 22.09.2021 tarihinde öğrenmiştir.
Şikayete konu icra müdürlüğünün ret kararını ise şikayetçi vekili 24.09.2021 günü saat 10.38’de UYAP’tan okuyarak öğrenmiştir.
Şikayet ( dava ) tarihi ise 18.10.2021 olup, hacizleri öğrenme tarihi olan 22.09.2021 ve icra müdürünün ret yazısının okunup öğrenildiği 24.09.2021 tarihinden itibaren 7 günlük şikayet süresi geçirildikten sonra mahkemeye başvurulduğu anlaşılmıştır.
Bu nedenle şikayetçinin her iki talebinin de, şikayet süresi geçtiğinden reddine karar verilmesi gerekirken, yukarıda açıklanan gerekçeyle reddine karar verilmesi hatalı ise de, sonuçta şikayet reddedildiğinden sonucu doğru olan Bölge Adliye Mahkemesi kararının bu gerekçe ile onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ;
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, şikayetin yasal 7 günlük süreden sonra yapıldığının anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle sonucu itibarı ile doğru olan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nın 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 269,85 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,  31.10.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Lütfen Yazıyı Puanlayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir